COPYRIGHT / AUTEURSRECHTEN Bitmagazine.nl

De rechten met betrekking tot Bit & Cap, bitmagazine.nl en haar logo, zoals de auteurs- en merkrechten, berusten uitsluitend bij MP Horses B.V. De intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteurs-, databank- en naburige rechten) met betrekking tot de inhoud en de opmaak (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) van de website bitmagazine.nl en andere digitale Bit & Cap-uitgaven berusten uitsluitend bij MP Horses B.V. en/of haar licentiegevers en worden door hen eveneens uitdrukkelijk voorbehouden. Deze inhoud en opmaak zijn alleen bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MP Horses B.V. is het onder meer niet toegestaan de inhoud en/of opmaak, geheel dan wel gedeeltelijk, te reproduceren, te verspreiden, te hergebruiken, op te vragen of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, behalve voor zover dat strikt noodzakelijk is voor het persoonlijke, niet commerciële, gebruik. Het maken van reproducties ten behoeve van tekst- en datamining – met gebruik van software (of enig ander geautomatiseerd systeem) (“screen scraping”) of anderszins - is daarmee eveneens uitdrukkelijk niet toegestaan, met uitzondering van het maken van reproducties door onderzoeksorganisaties en cultureel erfgoedinstellingen behoeve van wetenschappelijk onderzoek als bedoeld in artikel 15n Auteurswet.

MP Horses B.V. heeft het recht, maar niet de plicht, om de toegang tot informatie te weigeren dan wel om informatie te verwijderen als er, naar het uitsluitend oordeel van MP Horses B.V., sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.